Forum
Prawa Mediów
Elektronicznych

Sztuczna inteligencja a prawo
Zgłoś swój udział

Uniwersytet Wrocławski

21-22 marca 2024 r.

To już dziesiąta edycja!

FPME jest konferencją o charakterze niekomercyjnym, organizowaną przez naukowców oraz przedstawicieli praktyki zainteresowanych prawem mediów elektronicznych. Wydarzenie w założeniu stanowi cykliczne forum wymiany przemyśleń i doświadczeń pomiędzy wybitnymi naukowcami i praktykami zainteresowanymi zagadnieniami dotyczącymi prawa mediów elektronicznych. Subsydiarnym celem wydarzenia jest integracja przedstawicieli praktyki oraz nauki zajmujących się kwestiami związanymi z prawem mediów elektronicznych.

Czołowe postacie świata nauki i biznesu

Źródło wiedzy
dla studentów,
jak i praktyków

Wydarzenie multimedialne

Organizator
FPME

Forum Prawa Mediów Elektronicznych organizowane jest przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

FPME – miejsce
i organizacja

W 2024 r. Forum Prawa Mediów Elektronicznych odbywa się we Wrocławiu. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Sztuczna inteligencja a prawo”. Porozmawiamy o wyzwaniach, które sztuczna inteligencja stawia przed społeczeństwem i prawem. Uzupełnieniem tych rozważań będzie ocena relacji nauk prawnych z innymi naukami społecznymi. W ramach wydarzenia swoje wystąpienia zaprezentują specjaliści z zakresu prawa i nowych technologii.

10. edycja FPME jest dwudniową konferencją, organizowaną w dniach 21-22 marca 2024 r. Wydarzenie uzupełnia Młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych, które odbędzie się dzień wcześniej, 20 marca 2024 r. Młode Forum to wystąpienia Studentów, Doktorantów, Aplikant i młodych Prawników.

Forum Prawa Mediów Elektronicznych odbywa się cyklicznie – we Wrocławiu, Opolui Szczecinie, a od 8. edycji także w Katowicach. Uniwersytet Wrocławski był gospodarzem FPME w 2015 r., 2018 r. i 2021 r.

Tematyka konferencji
Sztuczna inteligencja a prawo

Człowiek

Prawo

Sztuczna inteligencja

Program

Dzień I | 21 marca 2024 r.

9:00 – 9:30 | Otwarcie Konferencji

 1. Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. dr hab. Robert Olkiewicz
 1. Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – dr hab. Jacek Przygodzki, prof. UWr
 1. Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej – prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
 1. Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu – r.pr. dr hab. Tomasz Scheffler
 1. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu – adw. Sławomir Krześ
 1. Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu – komornik sądowy Monika Janus
 1. Prezes Związku Banków Polskich – dr Tadeusz Białek
 1. Prezes Currenda spółka z o.o. – Sebastian Szczepański
 1. Partner Olesiński i Wspólnicy sp. k. – adw. Rafał Olesiński
 1. Prezes Federacji Adwokatur Europejskich – r.pr. Izabela Konopacka
 1. Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji – adw. Xawery Konarski

9:30 – 10:00 | Wykład inauguracyjny

Orzecznictwo TSUE odnośnie do sztucznej inteligencji.

 1. dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Panel I | Przetwarzanie danych osobowych a sztuczna inteligencja

Moderacja: prof. dr hab. Grażyna Szpor (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

10:00 – 10:20

RODO i Akt o sztucznej inteligencji w labiryncie prawa unijnego.

 1. dr hab. Wojciech Wiewiórowski (Uniwersytet Gdański, Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD/EDPS))

10:20 – 10:40

Wykonywanie praw osób, których dane dotyczą, w sytuacji przetwarzania danych osobowych przy pomocy rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Wybrane aspekty.

 1. dr Paweł Litwiński (Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Partnerska)

10:40 – 11:00

Cyfrowe archiwa prasowe a wyjątek dziennikarski w RODO i ustawie o ochronie danych osobowych.

 1. r.pr. dr Dominik Lubasz, (Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp. k.)

11:00 – 11:20

Uprawnienia osób, których dane osobowe dotyczą w Akcie w sprawie danych i ich realizacja w systemach teleinformatycznych.

 1. dr hab. Grzegorz Sibiga prof. INP PAN (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

11:20 – 11:40

Akt w sprawie sztucznej inteligencji i RODO jako tandem legislacji chroniących dane osobowe.

 1. adw. Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j.)

11:40 – 12:00

Użycie sztucznej inteligencji a dane biometryczne, profilowanie i zautomatyzowanie decyzji.

 1. dr Krzysztof Wygoda (Uniwersytet Wrocławski)

12:00 – 12:30 | Lunch

Panel II | Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku użycia sztucznej inteligencji

Moderacja: prof. dr hab. Piotr Machnikowski, UWr (Uniwersytet Wrocławski)

12:30 – 12:50

Odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie prawa do danych osobowych przez AI.

 1. dr hab. Radosław Strugała, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

12:50 – 13:10

Dlaczego zasada ryzyka powinna rządzić odpowiedzialnością za systemy sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka.

 1. dr hab. Magdalena Wilejczyk, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

13:10 – 13:30

Odpowiedzialność deliktowa za szkody wyrządzone przez pojazdy autonomiczne (uwagi na tle prawa polskiego).

 1. dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Panel III | Sztuczna inteligencja w sądownictwie

Moderacja: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, UWr (Uniwersytet Wrocławski)

13:30 – 13:50

Sztuczna inteligencja w sądownictwie - opcja czy konieczność?

 1. sędzia dr Karolina Rokita (Zespół ds. cyfryzacji sądownictwa SSP Iustitia)

13:50 – 14:10

Nowe spojrzenie na wymogi niezależności i niezawisłości w dobie automatyzacji sądownictwa.

 1. dr Maria Dymitruk (Uniwersytet Wrocławski)

14:10 – 14:30

Propozycje Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy w zakresie wykorzystania AI w sądownictwie.

 1. dr Zbigniew Więckowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

14:30 – 14:50

Standardy demokratycznego państwa prawa a kwestia praktycznego wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji w zakresie funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwość.

 1. prof. dr hab. Mariusz Jabłoński (Uniwersytet Wrocławski)

14:50 – 15:10

Konwencja Rady Europy w sprawie sztucznej inteligencji, praw człowieka, demokracji i praworządności - założenia i znaczenie projektowanych rozwiązań dla sądownictwa.

 1. dr hab. Bogdan Fischer, prof. UKEN (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

15:10 – 15:30 | Przerwa kawowa

Panel IV | Sztuczna inteligencja w sektorze finansowym

Moderacja: dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

15:30 – 15:50

Wykorzystanie AI w bankowości – aspekty praktyczno – prawne.

 1. dr Tadeusz Białek (Związek Banków Polskich)

16:10 – 16:30

Finansowy robot. Jak sztuczna inteligencja zmienia świat finansów.

 1. dr Michał Nowakowski (ZP Zackiewicz & Partners sp. k.)

16:50 – 17:10

Sztuczna inteligencja w świetle DORA i NIS2.

 1. mgr Damian Klimas, UWr (Uniwersytet Wrocławski)

17:10 – 17:30

Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkody spowodowane zastosowaniem systemów sztucznej inteligencji w działalności bankowej.

 1. dr Kamil Szpyt (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Dzień II | 22 marca 2024 r.

Panel V | Sztuczna inteligencja w pracy prawnika

Moderacja: dr Rafał Skibicki, UWr (Uniwersytet Wrocławski)

10:00 – 10:20

Wykorzystanie AI w postępowaniu dowodowym.

 1. dr hab. Joanna Studzińska, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego)

10:20 – 10:40

Czy algorytmy zastąpią sędziego?

 1. dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

10:40 – 11:00

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do poprawy skuteczności egzekucji sądowej.

 1. komornik Monika Janus (Rada Izby Komorniczej we Wrocławiu)

11:00 – 11:20

Inteligentna Egzekucja – AI, która pomaga zwiększyć efektywność postępowań.

 1. Sebastian Szczepański, Currenda Sp. z o.o.

Panel VI | Sztuczna inteligencja w sektorze medycznym

Moderacja: dr hab. Marlena Sakowska-Baryła, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

11:20 – 11:40

Ochrona prawa do prywatności pacjenta wobec zastosowania AI w medycynie.

 1. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. USz (Uniwersytet Szczeciński)

11:40 – 12:00

Wykorzystywanie algorytmów sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu twarzy w celu określenia podobieństwa fenotypowego w procedurach medycznie wspomaganej prokreacji.

 1. prof. dr hab. Joanna Haberko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), mgr inż. Krzysztof Niziołek (Cyfronet, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)

12:00 – 12:20

Sztuczna inteligencja w medycynie a autonomia pacjenta.

 1. dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

12:20 – 12:40

Sztuczna inteligencja w neurotechnologii - kontrowersje wokół przyznania neurodanym ochrony analogicznej do narządów ludzkich.

 1. mgr Laura Słocka, UWr (Uniwersytet Wrocławski)

12:40 – 13:00 | Przerwa kawowa

Panel VII | Sztuczna inteligencja a prawo autorskie

Moderacja: prof. dr hab. Monika Namysłowska (UŁ)

13:00 – 13:20

Naruszenia prawa autorskiego w wytworach generatywnej sztucznej inteligencji.

 1. dr Zbigniew Okoń (Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k.)

13:20 – 13:40

Autor w erze Sztucznej Inteligencji.

 1. dr Gabriela Bar (Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna)

13:40 – 14:00

Wytwory AI generowane bez twórczego udziału człowieka – kilka uwag de lege ferenda – omówienie propozycji de lege ferenda dot. ochrony wytworów AI z wykorzystaniem narzędzi ekonomicznej analizy prawa.

 1. mgr Aleksandra Bar, UWr (Uniwersytet Wrocławski)

14:00 – 14:20

Zarządzanie ryzykiem prawnym związanym z wykorzystywaniem przez przedsiębiorcę treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Praktyczne case study.

 1. adw. Małgorzata Paja (Olesiński i Wspólnicy sp. k.)

14:20 – 14:40 | Oficjalne zakończenie

Prelegenci
konferencji


dr hab. Grzegorz Sibiga


adw. Xawery Konarski
Senior Partner i współzałożyciel Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy


mgr Damian Klimas
Partner dotlaw, kancelarii prawnej spółek i projektów technologicznych, odpowiada za praktykę FinTech.


dr Maria Dymitruk


dr Zbigniew Więckowski


prof. dr hab. Mariusz Jabłoński


Sebastian Szczepański
Prezes Currenda Sp. z o.o.


dr hab. Joanna Studzińska, prof. ALK


dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ


mgr Laura Słocka
doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, prawniczka w kancelarii prawnej dotlaw Skrzywanek Stępniowski i Wspólnicy sp. k.


dr Gabriela Bar
adwokat, doktor habilitowany, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Katedry Prawa Handlowego i Rynku Kapitałowego w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.


dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. USz


adw. Małgorzata Paja

Patronaty
honorowe

Partnerzy
merytoryczni

Zapisz się

10. Forum Prawa Mediów Elektronicznych
Zapisz się